Rom Bliss t99 mt6582

Rom Bliss t99 mt6582

Rom Bliss t99 mt6582

Wait for phone…
Phone found! [ 26 ]
Sync…
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6582
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6582_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA01 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA …
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x87
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 110100303332473734008ACB97AC5291
Initialize Memory …
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x11 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [TOSHIBA] , 47G23
[eMMC] : FLASH_CID : 110100303332473734008ACB97AC5291
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00400000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x0000000747C00000
[eMMC] : FLASH_UCP : 29820 MiB [eMMC 32 GiB]
DEV RID : 0xFC29CABCDAAB66C49E048D035B90910C
INT RAM : 0x00020000
EXT RAM : 0x40000000 [1 GiB]
BOOT TYPE : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now …

Brand : JTY
ProdName : kt096h_101
ProdModel : T99
Device : kt096h_101
AndroidVer: 5.1.2
MTKxCPU : MT6582
MTKxPRJ : KT096H_20150828

[Read Ok] : preloader_kt096h_jty_port.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : EBR2
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6582 / V1.1.1 / kt096h_jty_port / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 602 MiB
Scatter saved to : C:\Users\PTS\Desktop\MT6582__JTY__T99__kt096h_101__5.1.2__KT096H_20150828\

All done!

Link rom : here

Pass : hcfone.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *