Rom Lenovo t9s mt6580

Rom Lenovo t9s mt6580

Rom Lenovo t9s mt6580

—————————————————-
BaseBand CPU :MT6580
BaseBand CPU Secure Version : FF
BaseBand CPU Bootloader Version : 01
—————————————————-
INT RAM: 128 KB SDRAM
EXT RAM: 2 GB DRAM
—————————————————-
EMMC: (117Gb+12288Mb) SAMSUNG 0x4d4147324743
EMMC FW VERSION: 00:00:00:00:00:00:00:00
EMMC CID: 1501004D4147324743 : 00000000000000
EMMC UA SIZE: 0x3ab400000
BOOT STYLE: EMMC BOOT
FULL LENGTH: 0x3abc80000 [14.684 GB]
Status: USB_HIGH_SPEED
Detecting high speed port, wait……
If driver not installed, install high speed port driver.
If not need high speed port, disable it.
After repeat opperation.
Detected : MediaTek DA USB VCOM Port (COM18)
Build ID: NRD90M
Display ID: T9s
Version: 7.0
Model: T9s
Brand: Lenovo
Device: T9s
Manufacturer: Masscom
Mediatek Version Release: LEnovo_T9s_20170819
Dumping Preloader.
Start dumping flash, this can take up to 1 hour…….
Start processing proinfo
Reading: BEGIN: 0x80000 – LEN: 0x300000
Start processing nvram
IMEI[1] from NVRAM: 355457101986744
IMEI[2] from NVRAM: 355456101985975
Start processing protect1 ……
Reading: BEGIN: 0x880000 – LEN: 0xa00000
Start processing protect2 ……
Reading: BEGIN: 0x1280000 – LEN: 0xa00000
Start processing lk ……
Start processing boot
Start processing recovery
Start processing logo ……
Start processing frp ……
Reading: BEGIN: 0x4fa0000 – LEN: 0x100000
Start processing nvdata ……
Reading: BEGIN: 0x50a0000 – LEN: 0x2000000
Start processing secro
Reading: BEGIN: 0x9a00000 – LEN: 0x600000
Start processing system
Reading: BEGIN: 0xa800000 – LEN: 0xa0000000
Saved to : C:\Users\PTS\Documents\Android_MTK\firmware_backup\MT6580_EMMC_KTE_P10_7_0_Masstel_Tab10_20170819(2019_05_07_11_59)
Wait untill phone will start charging.
[0]All done.

Link file : here

Pass : hcfone.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *