Rom Masstel Tab 10A mt6739

Rom Masstel Tab 10A mt6739

Màn hình cảm ứng Masstel tab 10A

Detected(4) : DA USB VCOM Port (COM4)
[4] \\?\usb#vid_0e8d&pid_2001#6&2074fe03&0&1#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
Build Date: Tue Nov 16 11:49:22 HKT 2021
Build ID: RP1A.200720.011
Version: 11
Mediatek Version Release: 11
Version: 11
Mediatek Version Release: 11
Brand: Masstel
Device: Tab_10A
Manufacturer: Masscom
Model: Masstel Tab 10A
Modem version: MOLY.LR12A.R3.MP.V156.4
IMEI[1]: 863724053937562
IMEI[2]: 0000000000000000
Start dumping flash, this can take up to 1 hour…….
Dumping Preloader.
Partition: boot_para
Partition: recovery
Partition: para
Partition: expdb
Partition: frp
Partition: vbmeta
Partition: vbmeta_system
Partition: vbmeta_vendor
Partition: nvcfg
Partition: nvdata
Partition: md_udc
Partition: metadata
Partition: protect1
Partition: protect2
Partition: seccfg
Partition: sec1
Partition: proinfo
Partition: md1img
Partition: md1dsp
Partition: spmfw
Partition: mcupmfw
Partition: gz1
Partition: gz2
Partition: nvram
Partition: ITEMS
Partition: lk
Partition: lk2
Partition: loader_ext1
Partition: loader_ext2
Partition: boot
Partition: vendor_boot
Partition: logo
Partition: dtbo
Partition: tee1
Partition: tee2
Partition: super
Partition: cache
Partition: userdata
Partition: flashinfo
Start processing recovery recovery.img
Reading: BEGIN: 0x108000 – LEN: 0x1800000
Start processing vbmeta vbmeta.img
Start processing vbmeta_system vbmeta_system.img
Start processing vbmeta_vendor vbmeta_vendor.img
Start processing nvdata.img ……
Reading: BEGIN: 0x4e88000 – LEN: 0x2000000
Start processing protect1.img ……
Reading: BEGIN: 0xa522000 – LEN: 0x800000
Start processing protect2.img ……
Reading: BEGIN: 0xad22000 – LEN: 0xade000
Start processing proinfo.bin ……
Reading: BEGIN: 0xc200000 – LEN: 0x300000
Start processing md1img md1img.img
Start processing md1dsp md1dsp.img
Start processing spmfw spmfw.img
Start processing mcupmfw mcupmfw.img
Start processing nvram.bin ……
Reading: BEGIN: 0x13700000 – LEN: 0x500000
Start processing lk lk.img
Start processing loader_ext1 loader_ext.img
Reading: BEGIN: 0x14100000 – LEN: 0x10000
Start processing boot boot.img
Reading: BEGIN: 0x14120000 – LEN: 0x1800000
Start processing logo logo.bin
Start processing dtbo dtbo.img
Reading: BEGIN: 0x1a120000 – LEN: 0x800000
Start processing tee1 tee.img
Start processing super super.img
Reading: BEGIN: 0x1b800000 – LEN: 0xe4000000
Start processing cache cache.img
Start processing userdata userdata.img
Saved to : C:\ProgramData\Android_MTK_Backup_Folder\firmware_backup\MT6739_EMMC_Masstel_Masstel Tab 10A__2022_01_25_14_42
[helio]Wait untill phone will start charging.
[0]All done.

Rom đang cập nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *